Mimořádný příspěvek v izolaci a karanténě - "Izolačka"

3. 1. 2022

Dne 23. prosince 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který nabyl účinnosti 23. prosince 2021. Na základě tohoto zákona lze opět poskytovat příspěvek za dobu prvních 14 dnů trvání karantény či izolace, za kterou náleží náhrada mzdy.

Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.

Příspěvek podle přechodného ustanovení zákona přísluší i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 23. 12. 2021), pokud byla karanténa nařízena po 30. listopadu 2021 a tato karanténa trvá aspoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 23. 12. 2021).

Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nelze ho postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.

Informace MPSV