Newsletter SÚ ČR 11-04-2017

11. 4. 2017

 

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o novinkách a nabídnout školení na aktuální témata.

NABÍDKA SEMINÁŘŮ
 
kompletní info naleznete na http://www.svaz-ucetnich.eu/seminare/

11.05.2017= Elektronická komunikace pro účetní
 
22.05.2017= Sankce ze zákona o účetnictví - skutkové podstaty

07.06.2017 = Účetní a daňové aktuality
 
15.06.2017= Řízení o sankcích ze zákona o účetnictví, nový přestupkový zákon
 
02.09.-09.09.2017 = Zahraniční seminář
 
Co Vám Svaz účetních České republiky nabízí?
 

 

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  http://www.svaz-ucetnich.eu/seminare/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz http://www.svaz-ucetnich.eu/organizace.php
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří:

 

 

 
Časopis Metodické aktuality Svazu účetních – aktuální nabídka: 

 

 • Dne 10. 4. 2017 vyšlo nové číslo Metodických aktualit – MA č. 5/2017, které přináší informace o novinkách a změnách v oblasti elektronické komunikace a elektronických podání. Výrazný posun v oblasti elektronického podepisování, doručování a ověřování dat, ale i identifikace osob představuje nové evropské nařízení eIDAS – seznámíte se s jeho praktickými dopady do českého právního řádu. Autor příspěvku MVDr. Milan Vodička se dále detailněji věnuje elektronickým podáním, zejména vůči správci daně, a problematice elektronického doručování písemností orgány veřejné správy. V závěru publikace naleznete několik stanovisek k dotazům z praxe. Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat zde.
 • Balíček k novele účetních předpisů zahrnuje pět vybraných čísel Metodických aktualit, které se věnují nejdůležitějším změnám v účetních předpisech pro rok 2016, zejména pak sestavení účetní závěrky podnikatelů za účetní období započaté v roce 2016. Balíček lze zakoupit za 315 Kč.
 • Celý ročník MA 2016 můžete v rámci mimořádné akce získat za 650 Kč.
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA/2016 za cenu 50 KčMA/2017 za cenu 60 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.

 

 Aktuální informace: 

 

 • Poslanecká sněmovna dne 4. 4. 2017 opětovně schválila „daňový balíček“. Setrvala přitom na jeho původním znění (byly odmítnuty např. pozměňovací návrhy Senátu týkající se osvobození od DPH při prodeji pozemků okolo staveb). „Daňový balíček“ nyní čeká na podpis prezidenta a dle výkladu Finanční správy ČR by měl nabýt účinnosti 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. 
 • Novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 242/2016 Sb. (novela v souvislosti s přijetím celního zákona) přinesla změny v  uplatňování DPH ve svobodných pásmech. S účinnosti od 29. 7. 2016 se u obchodování ve svobodných pásmech postupuje jako u obchodování v tuzemsku. Generální finanční ředitelství dne 7. 4. 2017 komplexní informaci k této problematice. 
 • Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů ze dne 6. 4. 2017. Na tiskopise Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (Tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A – vzor č. 4), vydaném pro zdaňovací období 2017, bylo v řádku 3. „Úhrn skutečně sražené daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů uvedených na ř. 2“ v odkazu na § 36 odst. 2 zákona nahrazeno písmeno p) písmenem o). V této souvislosti není nutné provádět změnu písmene, či samotnou výměnu tiskopisu ve mzdových programech.
 • Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se v Praze uskuteční konference MF ČR a Finanční správy ČR „Venkovské spolky a EET – otázky a řešení“. Na konferenci se lze bezplatně registrovat na e-mailu: seminareet@mfcr.cz do 13. 4. 2017.

 

 Legislativní novinky: 

 

 • Dne 5. 4. 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabývá účinnosti 20. 4. 2017.

 
Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
http://www.svaz-ucetnich.eu