Finanční zpravodaj číslo 4/2020

16. 3. 2020

- Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
- Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení